HARI INI :
Modul-modul Sistem Elektronik Kawalan Alam Sekitar (E-KAS)
ECHO (Enforcement & Compliance History Online)

Merupakan sistem maklumat yang memaparkan profile, tindakan dan sejarah pematuhan kilang/premis.

SIMPAS (Sistem Inventori Maklumat Pencemaran Alam Sekitar)

Merupakan sistem pengurusan maklumat punca-punca pencemaran alam sekitar yang merangkumi segmen air, udara dan maklumat teknologi kawalan pencemaran.

PENGUATKUASAAN

Merupakan sistem pengurusan maklumat penguatkuasaan alam sekitar yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar.

PERLESENAN

Merupakan sistem pengurusan maklumat perlesenan bagi Premis Yang Ditetapkan(PYDT) dan Premis Yang Bukan Ditetapkan(PYBDT).

ISOKINETIK

Merupakan sistem sokongan yang membantu dalam membuat penilaian laporan persampelan isokinetik yang dihantar untuk mengenalpasti samasa ianya mematuhi Piawaian Malaysia MS 1596:2003.

EIA

Merupakan sistem Pengurusan Maklumat Pemprosesan Laporan EIA yang merangkumi Laporan TOR,DEIA dan PEIA.

SWIS (Scheduled Waste Information System)

Merupakan sistem pengurusan maklumat inventori buangan terjadual.

SMLK (Sistem Maklumat Loji Kumbahan)
Merupakan sistem pengurusan maklumat loji pembersihan air kumbahan kawasan-kawasan perumahan dan penginapan.
PEMANTAUAN

Merupakan sistem pengurusan maklumat pemantauan yang merangkumi udara, air daratan, marin dan air tanah, dalam bentuk data kualiti, maklumat stesen dan pelaporan.

PLDS (Pollution Load Database System)

Merupakan sistem pengurusan maklumat berkaitan beban pencemaran air dan udara.

Pemantauan Kes Aduan Pelupusan Haram

Merupakan sistem penguatkuasaan bagi pelupusan Buangan Terjadual yang dilakukan secara tidak sah .

Muatturun (Download Center)

Mengandungi maklumat Muatturun

E-KAS iaitu singkatan kepada Sistem Elektronik Kawalan Alam Sekitar merupakan sistem aplikasi bersepadu yang menampung kapasiti data-data dan maklumat berkaitan dengan alam sekitar.

Sebarang masalah sila hubungi atau email kepada Bahagian Teknologi Maklumat
Sila Baca Panduan Pengguna E-KAS
Panduan pengguna ini merangkumi cara-cara penggunaan dan fungsi skrin
ANNOUNCEMENTs BOX
 

Read All Announcement

 


Log In
Jabatan Alam Sekitar, Malaysia
Kementerian Alam Sekitar dan Air
Aras3, Podium 3, Wisma Sumber Asli, No.25, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574 W.P. PUTRAJAYA
Talian Umum : 03 - 8871 2000 / 8871 2200 Faks : 03 - 8889 1973/75
DOE. All rights reserved.